Konsulterande samtal Krissamtal Psykoterapi Psykoterapeut i Göteborg

Psykoterapi

För vem?
Befinner du dig i en situation som känns svår att hantera själv men där du också känner att det inte går eller räcker att prata med människor i din närhet om hur du upplever din situation? Kanske vet du vad som orsakar ditt lidande, eller kanske är det så att något diffust gnager i ditt inre och hindrar dig från att komma vidare? Utan att du vet vad det är, vad det står för eller vad som orsakar det?

Då kan psykoterapi vara rätt för dig.

Det sätt vilket du mött livet på, med allt vad det innebär, fungerar kanske inte längre. Det kan handla om att du känner dig deprimerad och nedstämd, har ångest och upplever att livet står still. Kanske har du relationsproblem av olika slag där problem med att ta dig ur en destruktiv relation kan vara en del. Det kan också röra sig om tillstånd där du har svårt för att veta vad som är verkligt och inte, att du inte känner dig som en hel person, offer för omständigheter eller att du har tankar om att du inte vill leva längre. Jag har bland annat stor vana att arbeta med individer med trauman i bagaget där lidande kan visa sig genom uttryck och symptom såsom självskadande, missbruk. ätstörningar och destruktivt sex. Däremellan löper tvångsmässighet och kontroll som en röd tråd.

Anledningar till att söka psykoterapi kan vara många. Jag erbjuder psykoterapi för livets alla skeden. Psykodynamisk psykoterapi passar för dig som har en önskan att förstå samt reflektera kring dina problem, dig själv, dina relationer och de sammanhang som du befinner dig i, nu och bakåt i tiden, med sikte på framtiden.

Hur går det till?

Psykoterapi är en samtalsbehandling och innebär att du träffar mig som legitimerad psykoterapeut under kortare eller längre tid, en eller flera gånger i veckan, så länge du har behov. Kontakten kan således vara kortvarig och avgränsad eller långvarig och fördjupande. Vanligen sker psykoterapin med stor regelbundenhet, på samma tid och plats 45 minuter en gång i veckan, men tid och frekvens kan variera. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse dels baserad på behoven hos dig som söker och dels utifrån de ramar som utgör den terapeutiska kontakten görs i början av behandlingen.

Ibland går vi människor i livet igenom tillstånd som vi inte kan komma till rätta med själva. Psykoterapi skapar en möjlighet att i din egen takt, reflektera och skapa förståelse kring ditt inre och yttre liv. Det vi erfar och upplever i vardagen är länkat till vårt inre liv, våra fantasier och våra önskningar. Vi undersöker tillsammans hur de problem du har kan hänga samman med din rådande livssituation och tidigare erfarenheter i livet för att därigenom skapa en ökad förståelse kring bakomliggande orsaker.

Med större medvetenhet om dig själv, dina relationer, känslor, upplevelser och behov ökar förmågan att förstå och påverka din livssituation. Psykoterapin innebär ett aktivt samarbete mellan dig och mig som psykoterapeut och du erbjuds genom den relationella dialogen att tillsammans med mig söka insikt kring hur symptomen hänger samman med livssituationen nu eller tidigare i livet för att skapa insikt och känslomässig förståelse. I samspelet oss emellan kan du bearbeta tidigare upplevelser och utforska nya möjligheter.

Du väljer själv vad du talar om, men från aktuella händelser går ofta vägen tillbaka i minnen och tidigare upplevelser. Genom att erbjuda en trygg, förutsägbar och regelbunden samtalssituation där en tillitsfull terapeutisk arbetsrelation kan utvecklas, läggs grunden för att formulera och sätta ord på sådant som tidigare ej kunnat benämnas. Det som genom livet verkat och varit skrämmande och kanske varit och är fyllt av skam och skuld kan genom terapi så småningom komma att accepteras och försonas med.

Vad är syftet med psykoterapi?
Syftet med psykoterapi är att vi tillsammans försöker finna ord för vad du gör och vad du känner och upplever samt att tillsammans göra det mer begripligt för att du ska kunna hantera saker på ett för dig mer konstruktivt sätt. Att du finner mer funktionella tillvägagångssätt att möta det som sker både i och kring dig. Jag ser symptom som en reaktion på och uttryck för något i livet och psykoterapin syftar således till att förstå och utnyttja dynamiken både i näraliggande händelser och i tidigare upplevelser. Relationen till mig som psykoterapeut används för att förstå dig själv, bygga upp din egen styrka och åstadkomma större känsla av egenkontroll samt valfrihet i livet.