Konsulterande samtal Krissamtal Psykoterapi Psykoterapeut i Göteborg

Utbildning

Jag har genom åren utbildat i samt hållit i föreläsningar utifrån olika områden såsom utvecklingspsykologi, objektrelationsteori, värdegrundsarbete och förhållningssätt i skolan samt hållit i föräldrautbildning för tonårsföräldrar med mera. Jag har även varit behjälplig vid krisarbete och upprättande av krisplaner samt vid akut krishantering i organisationer.

Teman för föreläsningar har bland annat varit:

# ”Vilka krav är lämpliga att ställa på mitt barn och min tonåring?”
# ”Hjälp, mitt barn blev plötsligt tonåring!”
# ”Att möta utmaningar som uppstår i mötet med andra människor med nyfikenhet och respekt”
# ”Hur förbereder vi oss för det som knappt går att förbereda sig på - när en tonåring plötsligt väljer att sluta sitt liv”

Min erfarenhet av att arbeta med individer som uppvisar symptom såsom destruktivitet och självskadande, ätstörningar, samt missbruk och beroendeproblematik har lett till att jag har utbildat behandlingspersonal och socialsekreterare i dessa frågor.

Jag har även hållit i föreläsningar och utbildningar bl.a. kring sekretess och anmälningsskyldighet ofta i kombination med till exempel bemötande, förhållningssätt och teoretiska aspekter till hjälp för förståelse av processer. Därutöver har jag arbetat med organisationsutveckling sbland annat kring att vända organisationer från negativitet och syndabockstänkande till positivitet och ett gemensamt ansvar för resultat och trivsel.

Jag utgår i allt arbete från psykodynamisk teori och praktik men implementerar även systemiska och salutogena begrepp och förståelsegrunder. All planering av föreläsningar och utbildningar sker i nära samarbete med uppdragsgivare och baseras på de behov och önskemål som ges uttryck för.